نمونه فیلم و تصاویر کلاس آموزشی


کارگاه آموزشی شرکت نوین گستران به روز شد.

فایل زیر حاوی گزیده هایی از کلاس آموزشی شرکت می باشد که گوشه ای از موضوعات آموزشی را در بر دارد . با دیدن این بخش با دید باز تری در کلاس های شرکت می نمایید .





در صورت بازنکردن فایل از نرم افزار های پلیر GOM Player  ،  Quick Time  ، KM Player  و دیگر پلیرهای جدید استفاده نمایید .

 




کلاس وِیژه آموزش یک روزه